*Boots FOR CLUB

*Boots FOR CLUB

*FOR CLUB

*FOR CLUB

*Western Day FOR CLUB

*Western Day FOR CLUB

Afghan Hound #7 Thur G1 Judge Dr Steve Keating

Afghan Hound #7 Thur G1 Judge Dr Steve Keating

Akita #8 Fri BOB Judge Jon R Cole

Akita #8 Fri BOB Judge Jon R Cole

Alaskan Malamute #7 Sat BOB OHG1 Judge Linda Clark

Alaskan Malamute #7 Sat BOB OHG1 Judge Linda Clark

Alaskan Malamute #9 Sun OHG1 Judge Sioux Forsyth Green

Alaskan Malamute #9 Sun OHG1 Judge Sioux Forsyth Green

Alaskan Malamute #11 Fri G2 Judge Charles Olvis

Alaskan Malamute #11 Fri G2 Judge Charles Olvis

Alaskan Malamute #11 Thur G1 Judge Elizabeth Muthard

Alaskan Malamute #11 Thur G1 Judge Elizabeth Muthard

Alaskan Malamute #15 Sun VETBIS Judge Sioux Forsyth Green

Alaskan Malamute #15 Sun VETBIS Judge Sioux Forsyth Green

American Eskimo #5 Fri G2 Judge Elizabeth Muthard

American Eskimo #5 Fri G2 Judge Elizabeth Muthard

American Eskimo #5 Thur G3 Judge Jon R Cole

American Eskimo #5 Thur G3 Judge Jon R Cole

American Fox Hound #5 Thur G2 Judge Dr Steve Keating

American Fox Hound #5 Thur G2 Judge Dr Steve Keating

American Foxhound #5 Fri G2 Judge Elizabeth Muthard

American Foxhound #5 Fri G2 Judge Elizabeth Muthard

American Foxhound #5 Sat G4 Judge Charles Olvis

American Foxhound #5 Sat G4 Judge Charles Olvis

American Hairless Terrier #8 Sun 4 to 6G4 Judge Linda Clark

American Hairless Terrier #8 Sun 4 to 6G4 Judge Linda Clark

American Hairless Terrier #9 Sta BOS Judge Jon R Cole

American Hairless Terrier #9 Sta BOS Judge Jon R Cole

American Hairless Terrier #9 Sun Judge Dr Steve Keating

American Hairless Terrier #9 Sun Judge Dr Steve Keating

American Hairless Terrier #10 Fri OHG4 judge Dr Steve Keating

American Hairless Terrier #10 Fri OHG4 judge Dr Steve Keating

American Hairless Terrier #10 Thurs Judge Charles Olvis

American Hairless Terrier #10 Thurs Judge Charles Olvis

American Hairless Terrier #12 Sun

American Hairless Terrier #12 Sun

American hairless Terrier Heather

American hairless Terrier Heather

American Hairless Terrier Ring Thurs Heather

American Hairless Terrier Ring Thurs Heather

American Hairless Terrier Sun Heather

American Hairless Terrier Sun Heather

Australian Cattle Dog #5 Sat G4 Judge Linda Clark

Australian Cattle Dog #5 Sat G4 Judge Linda Clark

Australian Shepherd #8 Thurs BOS BOW Judge Dr Steve Keating

Australian Shepherd #8 Thurs BOS BOW Judge Dr Steve Keating

Australian Shepherd #11 Sat G3 Judge LInda Clark

Australian Shepherd #11 Sat G3 Judge LInda Clark

Australian Shepherd #11 Sat SD Judge Linda Clark

Australian Shepherd #11 Sat SD Judge Linda Clark

Australian Shepherd #17 Fri G1 Judge Jon R Cole

Australian Shepherd #17 Fri G1 Judge Jon R Cole

Australian Shepherd #17 Sun G2 Judge Dr Steve Keating

Australian Shepherd #17 Sun G2 Judge Dr Steve Keating

Australian Shepherd #17 Thur BIS Judge Elizabeth Muthard

Australian Shepherd #17 Thur BIS Judge Elizabeth Muthard

Australian Shepherd #17 Thur G1 Judge Charles Olvis

Australian Shepherd #17 Thur G1 Judge Charles Olvis

Australian Shepherd #21 Sun WD Judge Elizabeth Muthard

Australian Shepherd #21 Sun WD Judge Elizabeth Muthard

Australian Shepherd #25 Fri WD Judge Jon R Cole

Australian Shepherd #25 Fri WD Judge Jon R Cole

Basenji #6 Sat G1 Judge Dr Steve Keating

Basenji #6 Sat G1 Judge Dr Steve Keating

Basset Hound #5 OHG3 Judge Jon R Cole

Basset Hound #5 OHG3 Judge Jon R Cole

Basset Hound #5 Sat OHG3 Judge Linda Clark

Basset Hound #5 Sat OHG3 Judge Linda Clark

Basset Hound #5 Sun OHG4 Dachshund #9 G3 Judge Elizabeth Muthard

Basset Hound #5 Sun OHG4 Dachshund #9 G3 Judge Elizabeth Muthard

Basset Hound #5 Thur G4 Judge Dr Steve Keating

Basset Hound #5 Thur G4 Judge Dr Steve Keating

Basset Hound #6 Sun G2 Judge Jon R Cole

Basset Hound #6 Sun G2 Judge Jon R Cole

Basset Hound Mike and Eddie

Basset Hound Mike and Eddie

Beagle #J502 Sun Best Jr Judge Sioux Forsyth Green

Beagle #J502 Sun Best Jr Judge Sioux Forsyth Green

Beagle 13 #J401 Sat Best Jr Judge Linda Clark

Beagle 13 #J401 Sat Best Jr Judge Linda Clark

Bearded Collie #5 Fri G4 Judge Jon R Cole

Bearded Collie #5 Fri G4 Judge Jon R Cole

Bearded Collie #5 Sunn G4 Judge Dr Steve Keating

Bearded Collie #5 Sunn G4 Judge Dr Steve Keating

Bedlington terrier #5 Sat 4to6 Puppy G2

Bedlington terrier #5 Sat 4to6 Puppy G2

Bedlington Terrier #7 Thur G1 Judge Jon R Cole

Bedlington Terrier #7 Thur G1 Judge Jon R Cole

Bedlington Terrier Nevaeh and Nana Valentines

Bedlington Terrier Nevaeh and Nana Valentines

Bichon #5 Sat G2 Judge Charles Olvis

Bichon #5 Sat G2 Judge Charles Olvis

Black Russian #6 Fri G3 Judge Charles Olvis

Black Russian #6 Fri G3 Judge Charles Olvis

Black Russian #6 Sat G1 Judge Dr Steve Keating

Black Russian #6 Sat G1 Judge Dr Steve Keating

Black Russian #6 Sun G3 Judge Jon R Cole

Black Russian #6 Sun G3 Judge Jon R Cole

Border Terrier #5 Fri Judge Dr Steve Keating

Border Terrier #5 Fri Judge Dr Steve Keating

Border Terrier #5 Sat OHBIS Judge Sioux Forsyth Green

Border Terrier #5 Sat OHBIS Judge Sioux Forsyth Green

Border Terrier #5 Sun G4 Judge Elizabeth Muthard

Border Terrier #5 Sun G4 Judge Elizabeth Muthard

Border Terrier #5 Thur G4 Judge Jon R Cole

Border Terrier #5 Thur G4 Judge Jon R Cole

Borzoi #9 Fri G4 Judge Elizabeth Muthard

Borzoi #9 Fri G4 Judge Elizabeth Muthard

Borzoi #9 Sat OHG1 Judge Linda Clark

Borzoi #9 Sat OHG1 Judge Linda Clark

Borzoi #9 Thur OHG2 Judge Jon R Cole

Borzoi #9 Thur OHG2 Judge Jon R Cole

Boxer #5 Fri BOB NCh Judge Jon R Cole

Boxer #5 Fri BOB NCh Judge Jon R Cole

Boxer #10 Sergio

Boxer #10 Sergio

Boxer #12 Sat BOB Judge Elizabeth Muthard

Boxer #12 Sat BOB Judge Elizabeth Muthard

Boxer #12 Thur BOS Judge Charles Olvis

Boxer #12 Thur BOS Judge Charles Olvis

Bull Terrier #5 Fri G4 Judge Charles Olvis

Bull Terrier #5 Fri G4 Judge Charles Olvis

Bull Terrier #5 Sun G3 Judge Elizabeth Muthard

Bull Terrier #5 Sun G3 Judge Elizabeth Muthard

Bull Terrier RESHOOT G2

Bull Terrier RESHOOT G2

Bulldog #5 Fri G4 Judge Elizabeth Muthard

Bulldog #5 Fri G4 Judge Elizabeth Muthard

Bulldog #5 Judge Jon R Cole

Bulldog #5 Judge Jon R Cole

Bulldog #19 Sun OHG1

Bulldog #19 Sun OHG1

Bulldog #? Sat BOS Judge Dr Steve Keating

Bulldog #? Sat BOS Judge Dr Steve Keating

Cairn Terrier #10 G3 Thur Judge Jon R Cole

Cairn Terrier #10 G3 Thur Judge Jon R Cole

Cardigan Welsh Corgi #9 Thur G4 Judge Charles Olvis

Cardigan Welsh Corgi #9 Thur G4 Judge Charles Olvis

Cavalier King Charles Spaniel #5 Fri BOB Judge Elizabeth Muthard

Cavalier King Charles Spaniel #5 Fri BOB Judge Elizabeth Muthard

Cavalier King Charles Spaniel #5 Sat G4 Judge Jon R Cole

Cavalier King Charles Spaniel #5 Sat G4 Judge Jon R Cole

Cavalier King Charles Spaniel #5 Sat Judge Charles Olvis

Cavalier King Charles Spaniel #5 Sat Judge Charles Olvis

Cavalier King Charles Spaniel #5 Thur BOB Judge Jon Cole

Cavalier King Charles Spaniel #5 Thur BOB Judge Jon Cole

Cavalier King Charles Spaniel #8 Sat BOS BBX Judge Charles Olvis

Cavalier King Charles Spaniel #8 Sat BOS BBX Judge Charles Olvis

Chihuahua #5 Sun G4 Judge Elizabeth Muthard

Chihuahua #5 Sun G4 Judge Elizabeth Muthard

Chihuahua #17 Thur OHG1 Judge Dr Steve Keating

Chihuahua #17 Thur OHG1 Judge Dr Steve Keating

Chihuahua #18 Sun BOS Maj Judge Dr Steve Keating

Chihuahua #18 Sun BOS Maj Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Long #5 Sun BOB OHBOB Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Long #5 Sun BOB OHBOB Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Long #17 Sun BOW Maj Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Long #17 Sun BOW Maj Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Long #18 Fri BOB Maj Judge Elizabeth Muthard

Chihuahua Long #18 Fri BOB Maj Judge Elizabeth Muthard

Chihuahua Long Coat #6 Thur Judge Jon Cole

Chihuahua Long Coat #6 Thur Judge Jon Cole

Chihuahua Long Coat #11 Sat Judge Charles Olvis

Chihuahua Long Coat #11 Sat Judge Charles Olvis

Chihuahua Long Coat #15 Fri BOV Judge Elizabeth Muthard

Chihuahua Long Coat #15 Fri BOV  Judge Elizabeth Muthard

Chihuahua Long Coat #17 OHRBIS Judge Jon R Cole

Chihuahua Long Coat #17 OHRBIS Judge Jon R Cole

Chihuahua Smooth #5 Sat BOB Judge Charles Olvis

Chihuahua Smooth #5 Sat BOB Judge Charles Olvis

Chihuahua Smooth #5 Sun BOB OHBOB Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Smooth #5 Sun BOB OHBOB Judge Dr Steve Keating

Chihuahua Smooth #5 Thur BOB Judge Jon Cole

Chihuahua Smooth #5 Thur BOB Judge Jon Cole

Chinese Crested #6 Thur G2 Judge Charles Olvis

Chinese Crested #6 Thur G2 Judge Charles Olvis

Chinese Crested #7 Fri G2 Judge Dr Steve Keating

Chinese Crested #7 Fri G2 Judge Dr Steve Keating

Chinese Crested #8 Sun G2 Judge Elizabeth Muthard

Chinese Crested #8 Sun G2 Judge Elizabeth Muthard

Cocker Spaniel #5 Sat Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel #5 Sat Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel ASCOB #10 Fri OHG4 Judge Charles Olvis

Cocker Spaniel ASCOB #10 Fri OHG4 Judge Charles Olvis

Cocker Spaniel ASCOB #J402 Best Jr Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel ASCOB #J402 Best Jr Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel ASCOB #J402 Fri Best Jr Judge Charles Olvis

Cocker Spaniel ASCOB #J402 Fri Best Jr Judge Charles Olvis

Cocker Spaniel Parti #7 Fri Maj NCh Judge Charles Olvis R

Cocker Spaniel Parti #7 Fri Maj NCh Judge Charles Olvis R

Cocker Spaniel Parti #8 Sat NCh BOW Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel Parti #8 Sat NCh BOW Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel Parti #9 Sat BOW Judge Dr Steve Keating

Cocker Spaniel Parti #9 Sat BOW Judge Dr Steve Keating

Collie Rough #5 Fri G3 Judge Jon R Cole

Collie Rough #5 Fri G3 Judge Jon R Cole

Dachshund #30 Sun BOS NCh Judge Charles Olvis

Dachshund #30 Sun BOS NCh Judge Charles Olvis

Dachshund Long #8 Sun BOW Maj Judge Charles Olvis

Dachshund Long #8 Sun BOW Maj Judge Charles Olvis

Dachshund Long #11 Fri BOW Judge Dr Steve Keating

Dachshund Long #11 Fri BOW Judge Dr Steve Keating

Dachshund Long #20 Thur BOW BOS Maj Judge Sioux Forsyth Green

Dachshund Long #20 Thur BOW BOS Maj Judge Sioux Forsyth Green

Dachshund Long #21 Fri BOB Judge Dr Steve Keating

Dachshund Long #21 Fri BOB Judge Dr Steve Keating

Dachshund Long #23 BOB Sun Judge Charles Olvis

Dachshund Long #23 BOB Sun Judge Charles Olvis

Dachshund Long #23 G4 Sat Judge Linda Clark

Dachshund Long #23 G4 Sat Judge Linda Clark

Dachshund Long #23 Sun OHG1 Judge Elizabeth Muthard

Dachshund Long #23 Sun OHG1 Judge Elizabeth Muthard

Dachshund Smooth #6 Thur BOW Judge Sioux Forsyth Green

Dachshund Smooth #6 Thur BOW Judge Sioux Forsyth Green

Dachshund Smooth #10 Sat BOS Judge Jon R Cole

Dachshund Smooth #10 Sat BOS Judge Jon R Cole

Dachshund Smooth #11 Sat BOW Maj Judge Dr Steve Keatings

Dachshund Smooth #11 Sat BOW Maj Judge Dr Steve Keatings

Dachshund Smooth #15 Fri Judge Charles Olvis

Dachshund Smooth #15 Fri Judge Charles Olvis

Dachshund Smooth #20 Sat WB Maj Judge Dr Steve Keating

Dachshund Smooth #20 Sat WB Maj Judge Dr Steve Keating

Dachshund Smooth #22 Fri SB Maj NGrCh Judge Dr Steve Keating

Dachshund Smooth #22 Fri SB Maj NGrCh Judge Dr Steve Keating

Dachshund Smooth #24 Fri G3 Judge Elizabeth Muthard

Dachshund Smooth #24 Fri G3 Judge Elizabeth Muthard

Dachshund Smooth #24 Sat G1 Judge Charles Olvis

Dachshund Smooth #24 Sat G1 Judge Charles Olvis

Dachshund Smooth #24 Sat RBIS Judge Jon R Cole

Dachshund Smooth #24 Sat RBIS Judge Jon R Cole

Dachshund Smooth #24 Sun G1 Judge Jon R Cole

Dachshund Smooth #24 Sun G1 Judge Jon R Cole

Dachshund Wire #6 Fri G1 Judge Elizabeth Muthard

Dachshund Wire #6 Fri G1 Judge Elizabeth Muthard

Dachshund Wire #6 Sat G2 Judge Charles Olvis

Dachshund Wire #6 Sat G2 Judge Charles Olvis

Dachshund Wire #6 Thur G3 Judge Dr Steve Keating

Dachshund Wire #6 Thur G3 Judge Dr Steve Keating

Dachsund Long #30 Sat Maj WB Judge Jon R Cole

Dachsund Long #30 Sat Maj WB Judge Jon R Cole

Doberman Pinscher #8 Thur G2 Judge Elizabeth Muthard

Doberman Pinscher #8 Thur G2 Judge Elizabeth Muthard

Doberman Pinscher #8 Thurs BOB Judge Charles Olvis

Doberman Pinscher #8 Thurs BOB Judge Charles Olvis

Doberman Pinscher #11 Sun BOW Judge Sioux Forsyth Green

Doberman Pinscher #11 Sun BOW Judge Sioux Forsyth Green

Doberman Pinscher #15 Sun BOB Judge Sioux Forsyth Green

Doberman Pinscher #15 Sun BOB Judge Sioux Forsyth Green

Doberman Pinscher #16 Thur WB Judge Charles Olvis

Doberman Pinscher #16 Thur WB Judge Charles Olvis

English Cocker Spaniel #5 G4 Judge Jon R Cole

English Cocker Spaniel #5 G4 Judge Jon R Cole

English Cocker Spaniel #6 Thur G4 Judge Elizabeth Muthard

English Cocker Spaniel #6 Thur G4 Judge Elizabeth Muthard

Field Spaniel #5 Sat G4 Judge Dr Steve Keating

Field Spaniel #5 Sat G4 Judge Dr Steve Keating

Flat Coated Retriever #5 Thur OHG1 Judge Dr Steve Keating

Flat Coated Retriever #5 Thur OHG1 Judge Dr Steve Keating

French Bulldog # Sun BIS Judge Dr Steve Keating

French Bulldog # Sun BIS Judge Dr Steve Keating

French Bulldog #23 Sat BOW Maj Judge Dr Steve Keating

French Bulldog #23 Sat BOW Maj Judge Dr Steve Keating

French Bulldog #25 Fri BOW Maj Judge Charles Olvis

French Bulldog #25 Fri BOW Maj Judge Charles Olvis

French Bulldog #28 Fri G3 Judge Elizabeth Muthard

French Bulldog #28 Fri G3 Judge Elizabeth Muthard

French Bulldog #28 Sat G4 Judge Charles Olvis

French Bulldog #28 Sat G4 Judge Charles Olvis

French Bulldog #43 Sat NGrCh SD Judge Charles Olvis

French Bulldog #43 Sat NGrCh SD Judge Charles Olvis

French Bulldog #44 Fri Puppy BIS Judge Cheri Koppenhaver

French Bulldog #44 Fri Puppy BIS Judge Cheri Koppenhaver

French Bulldog #44 Fri WB Judge Charles Olvis

French Bulldog #44 Fri WB Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #9 Sat G2 Judge Linda Clark

German Shepherd Dog #9 Sat G2 Judge Linda Clark

German Shepherd Dog #9 Sun RBIS Judge Dr Steve Keating

German Shepherd Dog #9 Sun RBIS Judge Dr Steve Keating

German Shepherd Dog #9 Thur BOB NBGrCh Judge Dr Steve Keating

German Shepherd Dog #9 Thur BOB NBGrCh Judge Dr Steve Keating

German Shepherd Dog #9 Thur G2 Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #9 Thur G2 Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #10 Sat BOS Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #10 Sat BOS Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #10 Thur BOS Judge Dr Steve Keating

German Shepherd Dog #10 Thur BOS Judge Dr Steve Keating

German Shepherd Dog #15 Sat WD NCh Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #15 Sat WD NCh Judge Charles Olvis

German Shepherd Dog #20 WB Judge Jon Cole

German Shepherd Dog #20 WB Judge Jon Cole

German Shorthaired Pointer #8 Sun OHG1 Judge Sioux Forsyth Green

German Shorthaired Pointer #8 Sun OHG1 Judge Sioux Forsyth Green

Golden Retriever #6 Sat BOS Judge Dr Steve Keating

Golden Retriever #6 Sat BOS Judge Dr Steve Keating

Golden Retriever #9 Fri BOW Judge Charles Olvis

Golden Retriever #9 Fri BOW Judge Charles Olvis

Golden Retriever #9 Sat BOW Judge Steve Ketaing

Golden Retriever #9 Sat BOW Judge Steve Ketaing

Golden Retriever #9 Sun BOW Judge Sioux Forsyth Green

Golden Retriever #9 Sun BOW Judge Sioux Forsyth Green

Golden Retriever #9 Thur WD Judge Jon Cole

Golden Retriever #9 Thur WD Judge Jon Cole

Golden Retriever #11 Fri G1 Judge Jon R Cole

Golden Retriever #11 Fri G1 Judge Jon R Cole

Golden Retriever #11 Sat G3 Judge Dr Steve Keating

Golden Retriever #11 Sat G3 Judge Dr Steve Keating

Golden Retriever #11 Sun BOB Judge Sioux Forsyth Green

Golden Retriever #11 Sun BOB Judge Sioux Forsyth Green

Golden Retriever #11 Sun G1 Judge Charles Olvis

Golden Retriever #11 Sun G1 Judge Charles Olvis

Golden Retriever #11 Thur G2 Judge Elizabeth Muthard

Golden Retriever #11 Thur G2 Judge Elizabeth Muthard

Gordon Setter #7 Fri G2 Judge Jon R Cole

Gordon Setter #7 Fri G2 Judge Jon R Cole

Gordon Setter #7 Sat G2 Judge Dr Steve Keating

Gordon Setter #7 Sat G2 Judge Dr Steve Keating

Gordon Setter #7 Sun G2 Judge Charles Olvis

Gordon Setter #7 Sun G2 Judge Charles Olvis

Gordon Setter #7 Thur G1 Judge Elizabeth Muthard

Gordon Setter #7 Thur G1 Judge Elizabeth Muthard

Gordon Setter #9 Valentines Day

Gordon Setter #9 Valentines Day

Great Dane #7 Sat G2 Judge Dr Steve Keating

Great Dane #7 Sat G2 Judge Dr Steve Keating

Great Dane #8 Sun RWB Judge Sioux Forsyth Green

Great Dane #8 Sun RWB Judge Sioux Forsyth Green

Great Dane #10 Fri WB Judge Jon R Cole

Great Dane #10 Fri WB Judge Jon R Cole

Great Dane #10 Thurs WB Judge Charles Olvis

Great Dane #10 Thurs WB Judge Charles Olvis

Great Dane #12 Sun G4 Judge Jon R Cole

Great Dane #12 Sun G4 Judge Jon R Cole

Jeanne McAdams Midland 2019

Jeanne McAdams Midland 2019

Labrador Retriever #22 Fri BOB Judge Charles Olvis

Labrador Retriever #22 Fri BOB Judge Charles Olvis

Labrador Retriever #22 Sun BOB Maj Judge Elizabeth Muthard

Labrador Retriever #22 Sun BOB Maj Judge Elizabeth Muthard

Labrador Retriever #31 Sat WD Judge Linda Clark

Labrador Retriever #31 Sat WD Judge Linda Clark

Lagatto #6 Sun G3 Judge Charles Olvis

Lagatto #6 Sun G3 Judge Charles Olvis

Lagotto #6 Fri G4 Judge Jon R Cole

Lagotto #6 Fri G4 Judge Jon R Cole

Lagotto #6 Thur G3 Judge Elizabeth Muthard

Lagotto #6 Thur G3 Judge Elizabeth Muthard

Lhasa Apso #5 Thur G4 Judge Jon R Cole

Lhasa Apso #5 Thur G4 Judge Jon R Cole

Logatto #6 Sat G1 Judge Dr Steve Keating

Logatto #6 Sat G1 Judge Dr Steve Keating

Maltese #5 Sat G2 Judge Jon R Cole

Maltese #5 Sat G2 Judge Jon R Cole

Maltese #5 Thur G3 Judge Charles Olvis

Maltese #5 Thur G3 Judge Charles Olvis

Masiff #10 Fri G4 Judge Charles Olvis

Masiff #10 Fri G4 Judge Charles Olvis

Mastiff #10 Thur G3 Judge Elizabeth Muthard

Mastiff #10 Thur G3 Judge Elizabeth Muthard

Miniature American Shepherd #5 Fri Judge Jon R Cole

Miniature American Shepherd #5 Fri Judge Jon R Cole

Miniature American Shepherd #5 Fri OHG1 Judge Dr Steve Keating

Miniature American Shepherd #5 Fri OHG1 Judge Dr Steve Keating

Miniature American Shepherd #5 Fri OHRBIS Judge Dr Steve Keating

Miniature American Shepherd #5 Fri OHRBIS Judge Dr Steve Keating

Miniature American Shepherd #5 Sat BIS Jeannie McAdams Judge Jon R Cole

Miniature American Shepherd #5 Sat BIS Jeannie McAdams Judge Jon R Cole

Miniature American Shepherd #5 Sat BIS Judge Jon R Cole G1 Judge Linda Clark

Miniature American Shepherd #5 Sat BIS Judge Jon R Cole G1 Judge Linda Clark

Miniature American Shepherd #5 Sun G3 Judge Dr Steve Keating

Miniature American Shepherd #5 Sun G3 Judge Dr Steve Keating

Miniature American Shepherd #10 Fri WB Judge Jon R Cole

Miniature American Shepherd #10 Fri WB Judge Jon R Cole

Miniature American Shepherd Sun OHBIS Judge Linda Clark

Miniature American Shepherd Sun OHBIS Judge Linda Clark

Miniature Australian Shepherd #5 Sat G1 Judge Linda Clark

Miniature Australian Shepherd #5 Sat G1 Judge Linda Clark

Miniature Pinscher #7 Sun OHRBIS Judge Linda Clark

Miniature Pinscher #7 Sun OHRBIS Judge Linda Clark

Norwich Terrier #5 Fri G1 Judge Charles Olvis

Norwich Terrier #5 Fri G1 Judge Charles Olvis

Norwich Terrier #5 Fri RBIS Judge Charles Olvis

Norwich Terrier #5 Fri RBIS Judge Charles Olvis

Norwich Terrier #5 Sat G2 Judge Dr Steve Keating

Norwich Terrier #5 Sat G2 Judge Dr Steve Keating

Norwich Terrier #5 Sun Judge Elizabeth Muthard

Norwich Terrier #5 Sun Judge Elizabeth Muthard

Papillon #5 Fri BOB Judge Elizabeth Muthard

Papillon #5 Fri BOB Judge Elizabeth Muthard

Papillon #5 Sat BOB Judge Charles Olvis

Papillon #5 Sat BOB Judge Charles Olvis

Papillon #6 Sat NCh Judge Charles Olvis

Papillon #6 Sat NCh Judge Charles Olvis

Papillon #7 Sun BOS Judge Dr Steve Keating

Papillon #7 Sun BOS Judge Dr Steve Keating

Pekingese #5 Sun BOB Judge Dr Steve Keating

Pekingese #5 Sun BOB Judge Dr Steve Keating

Pekingese #5 Sun G4 Judge Elizabeth Muthard

Pekingese #5 Sun G4 Judge Elizabeth Muthard

Pembroke Welsh Corgi #5 Fri Sun Judge Linda Clark Judge Sioux Forsyth Green

Pembroke Welsh Corgi #5 Fri Sun Judge Linda Clark Judge Sioux Forsyth Green

Pembroke Welsh Corgi #5 Sat 4-6BIS Judge Sioux Forsyth Green

Pembroke Welsh Corgi #5 Sat 4-6BIS Judge Sioux Forsyth Green

Pomeranian #5 Thur G4 Judge Charles Olvis

Pomeranian #5 Thur G4 Judge Charles Olvis

Pomeranian #5 Thur OHG2 Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #5 Thur OHG2 Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #9 Fri G4 Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #9 Fri G4 Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #10 Sun WB BOS Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #10 Sun WB BOS Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #11 Sat WD BOW Judge Dr Steve Keating

Pomeranian #11 Sat WD BOW Judge Dr Steve Keating

Poodle Toy #9 Sun BOW NCh

Poodle Toy #9 Sun BOW NCh

Poodle Toy #17 Sat BOW Maj Judge Charles Olvis

Poodle Toy #17 Sat BOW Maj Judge Charles Olvis

Poodle Toy #22 Sat G3 Judge Jon R Cole

Poodle Toy #22 Sat G3 Judge Jon R Cole

Poodle Toy #28 Sat NCh Maj WB Judge Charles Clovis

Poodle Toy #28 Sat NCh Maj WB Judge Charles Clovis

Pug #5 Fri OHG1 Judge Jon R Cole

Pug #5 Fri OHG1 Judge Jon R Cole

Rhodesian Ridgeback #15 Sat G3 Judge Charles Olvis

Rhodesian Ridgeback #15 Sat G3 Judge Charles Olvis

Rhodesian Ridgeback #15 Sun G3 Judge Jon R Cole

Rhodesian Ridgeback #15 Sun G3 Judge Jon R Cole

Rhodesian Ridgeback #16 Sat 4-6G1 Judge Sioux Forsyth Green

Rhodesian Ridgeback #16 Sat 4-6G1 Judge Sioux Forsyth Green

Rhodesian Ridgeback #16 Sun BOS Judge Charles Olvis

Rhodesian Ridgeback #16 Sun BOS Judge Charles Olvis

Rhodesian Ridgeback #19 Fri BOB OHG1 JudgeJudge Elizabeth Muthard Judge Charles Olvis

Rhodesian Ridgeback #19 Fri BOB OHG1 JudgeJudge Elizabeth Muthard Judge Charles Olvis

Rottweiler #6 Sun BOB Judge Sioux Forsyth Green

Rottweiler #6 Sun BOB Judge Sioux Forsyth Green

Samoyed #5 Sun G2 Judge Jon R Cole

Samoyed #5 Sun G2 Judge Jon R Cole

Schipperkee #5 Sat BBX BIS Judge Tracey Gustavson

Schipperkee #5 Sat BBX BIS Judge Tracey Gustavson

Schipperkee #5 Sat BOB BBX Judge Dr Steve Keating

Schipperkee #5 Sat BOB BBX Judge Dr Steve Keating

Schipperkee #9 Sat 4to6G1BOB Judge Sioux Forsyth Green

Schipperkee #9 Sat 4to6G1BOB Judge Sioux Forsyth Green

Schnauzer Miniature #12 Thur BOB Judge Charles Olvis

Schnauzer Miniature #12 Thur BOB Judge Charles Olvis

Schnauzer Standard #5 Sat OHG3 Judge Linda Clark

Schnauzer Standard #5 Sat OHG3 Judge Linda Clark

Schnauzer Standard #5 Thur BOB Judge Charles Olvis

Schnauzer Standard #5 Thur BOB Judge Charles Olvis

Schnauzers Valentines Kim Lynne

Schnauzers Valentines Kim Lynne

Scottish Terrier #6 Fri G2 Judge Charles Olvis

Scottish Terrier #6 Fri G2 Judge Charles Olvis

Shetland Sheepdog #8 Thur G3 Judge Charles Olvis

Shetland Sheepdog #8 Thur G3 Judge Charles Olvis

Shih Tzu #9 Fri G1 Judge Dr Steve Keating

Shih Tzu #9 Fri G1 Judge Dr Steve Keating

Shih Tzu #9 Sat G1 Judge Jon R Cole

Shih Tzu #9 Sat G1 Judge Jon R Cole

Shih Tzu #9 Sun G1 Judge Elizabeth Muthard

Shih Tzu #9 Sun G1 Judge Elizabeth Muthard

Shih Tzu #9 Thur G1 Judge Charles Olvis

Shih Tzu #9 Thur G1 Judge Charles Olvis

Siberian Husky #11 Sun BOW Judge Dr Steve Keating

Siberian Husky #11 Sun BOW Judge Dr Steve Keating

Siberian Husky #15 Fri G1 Judge Charles Olvis

Siberian Husky #15 Fri G1 Judge Charles Olvis

Siberian Husky #15 Sun G2 Judge Jon R Cole

Siberian Husky #15 Sun G2 Judge Jon R Cole

Siberian Husky #17 Sat Judge Dr Steve Keating

Siberian Husky #17 Sat Judge Dr Steve Keating

Siberian Husky #22 Sat BOB Judge Elizabeth Muthard

Siberian Husky #22 Sat BOB Judge Elizabeth Muthard

Tibetan Terrier #5 Fri BIS Judge Charles Olvis

Tibetan Terrier #5 Fri BIS Judge Charles Olvis

Tibetan Terrier #5 Fri G1 Judge Elizabeth Muthard

Tibetan Terrier #5 Fri G1 Judge Elizabeth Muthard

Tibetan Terrier #5 RBIS Thur Judge Elizabeth Muthard

Tibetan Terrier #5 RBIS Thur Judge Elizabeth Muthard

Tibetan Terrier #5 Sat G1 Judge Charles Olvis

Tibetan Terrier #5 Sat G1 Judge Charles Olvis

Tibetan Terrier #6 Thur G1 Judge Jon R Cole

Tibetan Terrier #6 Thur G1 Judge Jon R Cole

Toy Fox Terrier #5 Fri NCh BOW Judge Jon R Cole

Toy Fox Terrier #5 Fri NCh BOW Judge Jon R Cole

Valentines Costume Contest Ring

Valentines Costume Contest Ring

Valentines Day Contest

Valentines Day Contest

Vizsla #6 Sun G4 Judge Charles Olvis

Vizsla #6 Sun G4 Judge Charles Olvis

Whippet #14 Thur OHBIS Judge Jon R Cole

Whippet #14 Thur OHBIS Judge Jon R Cole

Whippet #23 & Dachshund Long #10 OHG2 OHG3 Judge Charles Olvis

Whippet #23 & Dachshund Long #10 OHG2 OHG3 Judge Charles Olvis

Yorkshire Terrier #5 Sun BOS Maj Judge Dr Steve Keating

Yorkshire Terrier #5 Sun BOS Maj Judge Dr Steve Keating

Yorkshire Terrier #6 Sun WB Judge Jon R Cole

Yorkshire Terrier #6 Sun WB Judge Jon R Cole

Yorkshire Terrier #6 Sun WB Maj Judge Dr Steve Keating

Yorkshire Terrier #6 Sun WB Maj Judge Dr Steve Keating